Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица 4а от КСО


Актуална форма на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО от 01.07.2017г....
 

Заявление за назначаване на работа

13 юли 2017
·
1
·
198

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ............................, в ......................., която е определена за заемане от държавен служител...
 

Заявление за допускане до ДЗИ

13 юли 2017
·
1
·
155

Желая да бъда допуснат(а) до държавни зрелостни изпити през майска (майска/септемврийска) сесия на учебната 20.../20... година, както следва:...
 

Молба за ползване на годишен отпуск

13 юли 2017
·
1
·
50

Моля да ми бъде разрешено да ползвам платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. 1 / чл. 155, ал. 5 (и чл. 156) от КТ в продължение на ............. словом ............................... работни дни, считано от ........ до ....... 20.... г....
 

Заявление по образец по Закона за обществените поръчки

01 юли 2017
·
2
·
249
·
1

Документ, издаден от Възложителя на обществената поръчка, от който е видно, че заявителят е участник, избран за изпълнител на обществена поръчка...
 

Предложение за прекратяване на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда


Предложение за прекратяване на трудов договор срещу обезщетение...
 

Служебна бележка

16 юни 2017
·
2
·
129
·
4
·
5

Това е служебна бележка за преддипломен практикум за С.А. Д. А. Ценов...
 

Служебна бележка

05 юни 2017
·
1
·
166
·
4
·
6

Служебна бележка за пред дипломен стаж, използвана в Аграрен Университет Пловдив...
 

Приложение № 8

02 юни 2017
·
2
·
648

Приложение № 8 - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ...
 

Заявление за преместване

16 май 2017
·
1
·
44

Заявление за преместване на ученик. До директора да съответното училище...