Договор за заем на финансови средства и анекс

05 дек 2017
·
2
·
313

Примерен образец на договор за заем на финансови средства и анекс към него...
 

Декларация за съгласие за лични данни

30 ное 2017
·
1
·
34

Декларация за доброволно предоставяне на личните данни и съгласие за тяхното събиране, обработване и съхраняване при условията на Закона за защита на личните данни...
 

Пълномощно за МПС

09 ное 2017
·
1
·
112

Образец на бланка за упълномощаване на друго лице да притежава и управлява чуждо МПС...
 

Договор за търговско представителство

16 окт 2017
·
4
·
907
·
1
·
2

Страните се споразумяват търговският представител да сътрудничи на доверителя при извършване на търговската му дейност, като сключва търговски сделки от името (от свое име) и за сметка на доверителя...
 

Заявление за МПС

19 сеп 2017
·
2
·
177

Заявление за МПС, свързано с номера за регистрация на автомобил...
 

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица 4а от КСО


Актуална форма на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО от 01.07.2017г....
 

Заявление за назначаване на работа

13 юли 2017
·
1
·
198

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ............................, в ......................., която е определена за заемане от държавен служител...
 

Заявление за допускане до ДЗИ

13 юли 2017
·
1
·
155

Желая да бъда допуснат(а) до държавни зрелостни изпити през майска (майска/септемврийска) сесия на учебната 20.../20... година, както следва:...
 

Молба за ползване на годишен отпуск

13 юли 2017
·
1
·
50
·
1

Моля да ми бъде разрешено да ползвам платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. 1 / чл. 155, ал. 5 (и чл. 156) от КТ в продължение на ............. словом ............................... работни дни, считано от ........ до ....... 20.... г....
 

Заявление по образец по Закона за обществените поръчки

01 юли 2017
·
2
·
249
·
1

Документ, издаден от Възложителя на обществената поръчка, от който е видно, че заявителят е участник, избран за изпълнител на обществена поръчка...