Наказателен процес


Наказателен процес и наказателнопроцесуално право в едно и също нещо, само че дълги години с нпроцес се обозначаваше науката, а в наредбатаза единните държавни изисквания за специалността право има посочени задължителни учебни дисципли има...
 

Какво е основанието за делението на правото на частно и публично според Улпиан


Идеята, изразена още от улпиан през III в., че "ius publicum - ius privatum" има значение само с оглед на систематичното обучение на юристите и евентуално в теоретичен план, а не и за реално приложение в законодателството. Дискутирането на правото от...
 

Основни понятия по основи на правото


Същност и роля на правото в обществото – един от най-важните феномени на човешкото общество, то е система от социални-нормативни регулатори. Другият феномен е държавата, те са неразривно свързани с обществото. Правото се създава от държавата, то е...
 

Юридическите лица – правен феномен с безпрецедентно значение


Най-общата класификация на правните субекти е на физически и юридически лица. В гражданското право юл е правна категория, чието съществуване е предизвикано от разрастването на гражданския оборот...
 

Източници на правото на ЕС – видове. Източници на първичното право


Курсова работа по дисциплината Институции и политики на ЕС на тема Източници на правото на ЕС – видове. Източници на първичното право, изувачана в магистъртския курс на обучение по Специалност Международни отношения...
 

Предмет и източници на трудовото правоотношение


Същност, функции, предмет и сфера на дейност на фирмената социална политика. Цели, задачи и съдържание на фирмената социална политика. Кадрова политика на фирмата...
 

Въпроси и отговори по Търговско право


Основни въпроси и отговори по Търговско право, предназначени за изпит, студенти бакалавър 3 семестър...
 

Комисионен договор и договор за лизинг


Kомисионния договор и договора за лизинг са уредени в "Tърговски закон" (ТЗ), а договора за консигнация е приравняван към комисионния договор. Те се считат за търговски сделки от 1996г., когато чрез държавен вестник са отменени наредбите за тях в...
 

Длъжностните характеристики – основен трудов стандарт в предприятието


Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на системата...
 

Правни актове на местните органи на управление


Същност и характеристика на понятието "правен акт". Преди да започна разглеждането на правните актове на органите на местната власт, по темата на моята работа, смятам за необходимо да изясня понятието "правен акт" като основно понятие...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Право
Ограничаване на резултатите